WE ARE CLOSING
חיסול באתר!!!
30%-70% הנחה

0 0.00

מדיניות אספקה ביטולים ופרטיות

מדיניות אספקת המוצרים

“עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” מתחייבת לספק את המוצר בהתאם לבחירת סוג המשלוח ומספר ימי העסקים אליו החברה מתחייבת.. התחייבות זו תקפה רק על מוצרים או שירותים ששולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי\העברה בנקאית\אפליקציית תשלומים כמפורט להלן.

“עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו /או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות תקלות תקשורת, השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” תנקוט “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של עיכוב חריג באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 3.1 להלן.

בכל מקרה תוגבל אחריותה של “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח.

“עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מדיניות הפרטיות

כדי לרכוש מוצר או שירות יש למלא את פרטיך האישיים, לרבות שם פרטי ומשפחה, כתובת ופרטי התקשרות.

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר ל “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” במועד הרכישה באתר או בעת ביצוע פעולה אחרת באתר, ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר ל “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” לאגור מידע כאמור וכן להעבירו לצד שלישי.

מעבר לשימוש הנ”ל “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

“עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה , למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה”.

במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות SMS)  בגין מבצעים והנחות).

“עומר דוד – איפור,שיער,אופנה”  מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” , תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון הודעות (S.M.S) שתקבל מ “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה”.

הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל פלטפורמות הפעילויות באתר או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

“עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

“עומר דוד – איפור,שיער,אופנה”  תהא רשאית לעשות שימוש בקבצי “עוגיות” (Cookies).

עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

מדיניות ביטולים/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14 ג’ (ב’) לחוק הגנת הצרכן , לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ברכישת פריטים מסוימים , לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

א. טובין פסידים;

ב. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה- 1995 ;

ג. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

ד. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול , שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב ל “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” בלבד, באמצעות פנייה ל “עומר דוד – איפור,שיער,אופנה” במייל: omerdavidshop@gmail.com / במכתב לכתובת ארלוזורוב 2א לוד או בטלפון 0526558833

תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

– ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”), תחזיר פליפ למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו על ידי “עומר דוד” במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה: זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית “עומר דוד” לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר “עומר דוד” למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול , את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה , תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 3.1 עד 3.4, במקרה שהעסקה שבוטלה הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה , תהא “עומר דוד” רשאית לחייב אותך בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

פרטי התקשרות

מייל: omerdavidshop@gmail.com

טלפון: 0526558833

כתובת: ארלוזורוב 2א, לוד.

0
  0
  הסל שלך
  הסל שלך ריקחזרה לחנות
   חישוב משלוח
   אישור קופון

   OMER DAVID NEWSLETTER

   הירשמי לניוזלטר של OMER DAVID וקבלי טיפים, הטבות בלעדיות ומתנה ביום ההולדת!